Rehberlik

Doğru Cevap Özel Öğretim Kursları çağdaş eğitim sisteminin bir getirisi olan “ Gelişimsel Rehberlik Modeli” ni temel alarak öğrencilerine rehberlik hizmeti sunmayı esas alır. Bu doğrultuda rehberlik birimi öğretmen, aile ve öğrenci arasında sağlam bir köprü işlevi görür. Kapsamlı ve profesyonel bir hizmet sunmak adına bu üçlü işbirliği ortak bir rehberlik anlayışını oluşturur.

Öğrencinin ileride hayatını etkileyecek bir seçim döneminin içinde olması itibariyle bizler sadece öğrenciye karşı değil onun ailesine ve aynı zamanda topluma karşı sorumluyuz. Bu bilinçlilik durumu biz eğitimciler için toplumca istenilen, beklenilen davranışları öğrencinin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kazandırmayı hedef alır. Zaman sınırlamasının olmadığı, bireyin bir bütün olarak ele alındığı eğitim sisteminde öğrenciler kendilerini geliştimeye açık olacak, özerk olarak kendilerini konumlandırabileceklerdir.

Ortaöğretim kademesinde sunulan rehberlik hizmeti “kritik dönem” odaklı ilerler. Ancak bizler kriz yönelimli bir rehberlikten öte önleyici ve uyum sağlayıcı işlev ile rehberlik hizmetini sunmaktayız. Rehberliğin sorun ortaya çıktığı anda ihtiyaç duyulan ve sunulan bir hizmet olduğu algısını yıkmak esas hedefimizdir. Etkili iletişim becerileri geliştirme, potansiyelini en üst düzeyde fiilleştirebilme, hedeflerine ulaşmada etkili ders çalışma yöntemlerine başvurma gibi amaçlar rehberliğin işlevini kriz odaklı olmaktan öteye taşır.

Rehberlik Çalışma Alanı

Doğru Cevap Özel Öğretim Kursları rehberliğin problem alanı ( çalışma alanı ) nı eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal rehberlik olarak kapsamlı bir şekilde çalışır. Öğrenciyi bilişsel olarak donanımlı kılmak günümüz eğitiminin merkezine yerleşmiş olsa da bu yanı ile öğrenci eksik kalacaktır. Onun duyuşsal, kişisel-sosyal alanını, ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini gözardı etmeksizin varoluşsal bir biçimde hayatı deneyimleyebilmesi hedefine ulaşmada daha gerçekçi bir yönelimdir. Hedefimiz; öğrencilerimize onların tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlilik kazandırmaktır.

Mesleki Rehberlik:

Ortaöğretim kademesindeki öğrencilere sunulan rehberlik, problem alanı olarak meslek seçimi ağırlıklıdır. Meslek seçimi 15- 18 yaş aralığındaki bireylerin içinde bulunduğu gelişim döneminin gerektirdiği bir özellik olarak vardır. Eğer öğrenci yetenek-ilgi kıyaslaması doğrultusunda kendisine uygun olan mesleği seçme, ayırtetme aşamasına ulaşabilmişse mesleki olgunluk düzeyi yüksek demektir.

Bir öğrencinin mesleki olgunluğa ulaşması adına nasıl bir yol izlenmelidir?

Öncelikle bireyi tanıma çalışmaları ( test veya test dışı tekniklerle ) yapılmalı,

Daha sonra meslekler ve iş olanakları hakkında bilgi toplanarak öğrencilere bireysel / grupla rehberlik ile bilgi yayılmalı ( farklı meslek alanlarından çalışanlar getirilerek kursta iş deneyimlerini anlatmaları, iş olanakları hakkında rehber öğretmenin bilgilendirmeler yapması, öğreniciilerin farklı istihdam alanlarını görebilmeleri adına mesleki bilgilendirme gezilerinin yapılması ) dır.

Bu aşamada amaç öğrencinin karar verebilme becerisini geliştirmektir. Nihayetinde öğrenci bu iki unsurun farkındalığı ile kendine uygun olarak gördüğü mesleği seçebilir.

Ancak bu seçimde dikkat edilmesi gereken bir sıralama vardır: İlk olarak öğrencinin yetenekleri ikinci olarak öğrencinin ilgisi ( hoşlandıkları ) dikkate alınmalıdır. Değerler eeğer bu sıralamada olacaksa en sona yerleştirilmelidir. Öğrenciye sunulacak sağılıklı bir mesleki yöneltme-yerleştime bu kurallar göz önünde bulundurularak yapılabilir.

Üniversite Tanıtım Günleri

Hangi üniversite, hangi şehir, üniversitelerin sunduğu hizmetler neler? Sınava hazırlanırken, hedefinizin size uygun olup olmadığını belirlemek zor değil. Üniversite tanıtım günleri ile kafanızdaki sorulara cevap bulacaksınız!

Eğitsel Rehberlik:

Eğitsel rehberliğin içindeki bütün çalışmalar eğitim ortamıyla ilgilidir. Hedef; her öğrencinin kendine özgü yetenek, ilgi, başarı ve motivasyonu oranında, eğitim-öğretim uygulamalarına uyum sağlamasını, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yöneltilmesini sağlamak üzere sunulan rehberlik hizmetidir. Bu hizmet alanı kapsamında verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenme ve kullanma, değişik eğitsel seçeneklere ilişkin farkındalık geliştirme, akademik motivasyonu arttırma, sınav kaygısı ve stres yönetimine ilişkin çalışmalar yapma, kendi bireysel yeteneklerine ve ilgi alanına uygun program, ders seçme, öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu öğrenmenin değerini anlama, okul ortamına ve eğitimle ilgili yeni ortama uyum sağlama gibi konulara yer verilir.

Kişisel-Sosyal Rehberlik:

Öğrencinin kendini tanıması, anlaması, güçlü ve zayıf yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi, kendine güvenen, kişilerarası ilişkilerde becerikli, kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesine yönelik hizmetleri kapsar.

Doğru Cevap Mentörlük Programı:

Mentörlük sistemi Doğru Cevap eğitim kurumlarının eğitim sistemine entegre ettiği bir yeniliktir. Öğrenci mentörü öğrencinin liderliğini yapmaktadır. Öğrenciyi yakından takip eder, eksiklerini görür ve gerekli önlemlerin alınmasındaa öncülük eder.

Mentörün Görevleri:

Öğrenciye tanıma formu uygulama

Öğrenciye haftalık ders programı düzenleme

Öğrenci velileri aramalarını yapma ( 15 günde 1 )

Öğrencinin gelişimini izleme / değerlendirme ve gerekli çalışmalar yapma

Öğrenci ders eksikliklerini tespit etme ve gerekli önlemleri alma

Rehberlik Seminerleri

Sınav sistemi, çalışma programları, stres kontrolü gibi konularda düzenlediğimiz seminerler ile sınav kaygısını minimuma indirmeyi hedefledik.

Kurum Tanıtım Seminerleri ( Tüm Gruplar )

Ders Çalışma Alışkanlıkları ( Tüm Gruplar )

Test Çözme Teknikleri (Tüm Gruplar )

Sınav Teknikleri ( Sınav Grubu )

Mesleki Tanıtma Semineri ( Tüm Gruplar )

Üniversite Tercih Sistemi ( Sınav Grubu )

Yaz Çalışma Programı Semineri ( Ara Sınıflar )

 

Rehberlik Anketleri

Problem Tarama Anketi

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Mesleki eğitim Envanterleri